തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി

ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് ഓഫീസർമാരായിരിക്കും അതത് ജില്ലകളിലെ വോളണ്ടിയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ. ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴിയായിരിക്കും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനായുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതിനുപുറമേ വിവരങ്ങൾ ഫയർ & റെസ്‌ക്യു സർവ്വീസസിന്റെ fire.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും.